CHTC CHTC(CHTC)

CHTC牌车辆通过(China Hi-Tech Automobile Group Light Vehicle Co., Ltd.)位于定兴中国河北省

CHTC品牌标志 载货车

CHTC品牌标志 底盘

CHTC品牌标志 多用途货车底盘

显示所有 1车型(1车辆数据库记录)

CHTC品牌标志 载货汽车

CHTC品牌标志 轻型载货汽车

CHTC品牌标志 多用途货车
显示所有 0多款车型(1车辆数据库记录)
  • CHTC
  • CHTC